Skip Navigation
Miljø

Sedimentundersøkelser

Undersøkelser av bunnforhold under eller i nærheten av et utslippssted vil ofte kunne gi mange svar på drift- og miljøforhold.

Vi utfører B- og C-undersøkelser, og leverer også undersøkelser av sediment for andre typer miljøundersøkelser, overvåkning og forskning. 

B-undersøkelser

En B-undersøkelse (Tidligere MOM-B) utføres som en drift- og/eller trendovervåking av miljøet i umiddelbar nærhet av lokaliteten. Denne undersøkelsen skal gi et bilde på hvor påvirket bunnforholdene er. Rapporten utarbeides med beskrivelse av resultatet og råd om eventuelle tiltak for lokaliteten.

  • «0-prøve» Utføres i forkant av utslipp, drift eller annen aktivitet drift for å kartlegge hvordan det upåvirkede området er. Dette gjøres gjerne for dokumentasjon til søknad for ny oppdrettslokalitet.
  • «Maksimal produksjon» Utføres når lokaliteten er under maksimal belastning med tanke på biomasse og bruk av fôr. Dette vil være tidspunktet hvor området er mest belastet av oppdrettsvirksomhet.
  • «Oppfølging» Utføres etter ønske fra kunden eller eksterne krav, for eksempel for en grundigere overvåking av området.

Undersøkelsen utføres med en Van Veen grabb som henter opp prøver av sedimentet. Prøvene vurderes etter type sediment, kjemiske målinger (pH og Eh), sensoriske egenskaper (lukt og gass, farge, volum, slam og konsistens) og biodiversitet.  Det samlede resultatet vil gi en indikasjon på lokalitetens helhetlige tilstand (tabell 1).

Tabell 1. Tidspunkt for B-undersøkelser avhengig av lokalitetens gjeldende tilstand. I tillegg skal undersøkelser utføres for hver maks produksjon.

TilstandTidspunkt for neste undersøkelse
1 – Meget godHvert 2. år
2 – BraHvert år
3 – DårligInnen 6 måneder
4 – Meget dårligSenest etter to måneder gjøres en utvidet B-undersøkelse med ekstra målepunkter og kjemiske analyser av sedimentet

 

C-undersøkelser

Mens B-undersøkelsen utføres i umiddelbar nærhet av utslippsstedet, så er C-undersøkelsen (Tidligere MOM-C) en mer grundig kartlegging av miljøpåvirkningen i resipienten utenfor anlegget. Det analyseres for påvirkning i nærheten av utslippspunktet (nærsonen), mellomsonen og et lengre stykke fra utslippet (fjernsonen).

Undersøkelsen utføres med en større Van Veen grabb som henter opp prøver av sedimentet, mens en STD-måler undersøker vannsøylen.

  • Sediment: Kornfordeling, totalt organisk karbon (TOC), mengde fosfor og tungmetaller.
  • Fauna: Prøver av sedimentet siles og dyrene fikseres før de sendes til laboratorium for identifisering og kvantifisering.
  • Vannsøylen: Saltinnhold, oksygen og temperatur.

C-undersøkelser vil kunne være et viktig ledd i overvåkningen av miljøet ved en lokalitet eller annet utslippsområde. 

ASC Undersøkelser

Åkerblå Nord utfører planlegging av prøvestasjoner, uttak av sediment og artsidentifisering som er del av kravene i ASC-godkjenninger. En ASC (Aquaculture Stewardship Council – Salmon Standard) godkjenning vil kunne gi oppdretteren en sertifisering som bevis på en miljøvennlig og ansvarlig drift av lokaliteten.